Hướng dẫn họp giao ban Khu phố và sinh hoạt Tổ dân phố Qúy I/2014

Trưởng khu phố phối hợp với Trưởng Ban công tác mặt trận cùng các Tổ dân phố tổ chức sinh hoạt Tổ dân phố Quý I/2014 đảm bảo thời gian nêu tại phần B.SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ...

Viết bình luận

Xem thêm tin tức