Phường Hà Cầu tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIX

Trong hai phiên làm việc vào chiều ngày 04/01/2019 và sáng ngày 05/01/2019, phường Hà Cầu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIX.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu lần thứ XIX được tổ chức vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong toàn phường đang tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, cùng những đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân đã giúp cho phường Hà Càu đạt được những chuyển biến tích cực về chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế và nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy vậy, sự biến động thường xuyên của nền kinh tế thế giới và trong nước cũng đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của phường Hà Cầu. Ngoài ra, quá trình thực hiện các dự án, quá trình đô thị hóa nhanh, mạnh, các vấn đề về an sinh xã hội còn những khó khăn và đặt ra nhiều thách thức đối với phường Hà Cầu nói chung và hoạt động của MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu nói riêng.

Trong bối cảnh đó, MTTQ phường đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và mang tính nhân dân sâu sắc. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã khắc phục khó khăn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của phường hàng năm; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XVIII đề ra.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu lần thứ XIX có ý nghĩa rất lớn, định hướng cho công tác Mặt trận của phường, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các thành viên trong ban Thường vụ Quận ủy, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông, lãnh đạo Đảng ủy phường Hà Cầu. Đại hội triệu tập 85 đại biểu, trong đó, 37 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố và các cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả”, tiếp thu những ý kiến chỉ đọa của lãnh đạo ban Thường vụ Quận ủy, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông và Thường trực Đảng ủy phường Hà Cầu, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu khóa XVIII (nhiệm kỳ 2014-2019); Phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu khóa XIX (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 37 ủy viên đại diện cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đơn vị và cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu lần thứ XIX kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết muôn người như một, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tạo thời cơ thuận lợi; Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hà Cầu lần thứ XIX đề ra; Xây dựng phường Hà Cầu trở thành một phường giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện: 

Nguyễn Thái Hà - Ban VHTT phường Hà Cầu

Viết bình luận

Xem thêm tin tức