Quy chế phối hợp quản lý thuế đối với chủ thầu xây dựng là cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn quận Hà Đông