THÔNG BÁO: Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hà Cầu

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

22/08/2019

Người ký văn bản: 

Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Cầu

Nội dung thông báo: 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 của UBND TP Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH,  UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC đang thực hiện tại UBND phường. 

(Chi tiết cụ thể xem trên file đính kèm )

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo