Thông báo về việc niêm yết công khai lấy ý kiến đóng góp ý kiến của nhân dân về Quy hoạch chi tiết khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, tỉ lệ 1/500 thuộc địa bàn Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

10/11/2016

Người ký văn bản: 

Dương Thế Vinh

Nơi nhận: 

- UBND quận Hà Đông

- Phòng TN&MT quận Hà Đông

- Đảng ủy, HĐND, UBND Phường

- Lưu: VT

Nội dung thông báo: 

Thực hiện điều 43 Luật đất đai năm 2013, Điều 8 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND Phường Hà Cầu thông báo niêm yết lấy ý kiến đóng góp ý kiến của nhân dân về quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa - vui chơi gảii trì , thể thao Hà Đông, tỉ lệ 1/500.

Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND Phường Hà Cầu

Thời gian niêm yết: 30 ngày (từ ngày 10/11/2016 đến ngày 09/12/2016)

UBND Phường Hà Cầu thông báo để nhân dân được biết.

Xem thêm thông báo