Thủ tục hành chính

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Địa chính - Đô thị đang thực hiện tại bộ phận "Một cửa" của UBND phường.

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường đang thực hiện tại UBND...

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường đang thực hiện tại UBND...

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin đang thực hiện...

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin đang thực hiện...

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin đang thực hiện...

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin đang thực hiện...

Trang