Thủ tục hành chính

UBND phường Hà Cầu công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc lĩnh vực Địa chính - Đô thị đang thực hiện tại bộ phận "Một cửa" của UBND phường.

Trang